Prinsjesdag in het kort

Wij hebben de miljoenenota bekeken vanuit de ogen van werkende ouders. Wat staat erin? Wat staat ouders te wachten? Een korte samenvatting:

 

Algemeen

De begroting 2015 is behoedzaam. Hij biedt ruimte voor het bevorderen van een evenwichtig koopkrachtbeeld, maatregelen om werkgelegenheid te stimuleren en gerichte uitgaven vanwege de internationale situatie, zoals structureel extra geld voor Defensie en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en extra uitgaven voor noodhulp en de eerstejaarsopvang van asielzoekers.

Ondertussen zijn er nog veel onzekerheden. Internationale spanningen kunnen binnen korte tijd de voor Nederland belangrijke wereldhandel ernstig schaden. Dichter bij huis brengen de schulden van de overheid, huishoudens, bedrijven en pensioenfondsen grote onzekerheden met zich mee.

Groei van de economie is cruciaal voor behoud van het welvaartsniveau. Het kabinet ziet mogelijkheden om de economische groei verder aan te jagen en werkgelegenheid te stimuleren. Op korte termijn gaat het om scholing, begeleiding naar werk en lagere lasten op arbeid. Op de langere termijn hangt het niveau van welvaart onder meer af van de kwaliteit van de beroepsbevolking. Een goede kwaliteit van onderwijs en wetenschap draagt bij aan het genereren van kansen voor iedereen. Op de arbeidsmarkt zelf is eveneens winst te behalen. Zo werken wel veel Nederlanders – ook in vergelijking met andere landen – maar werken zij gemiddeld weinig uren per week. Het kabinet wil belemmeringen wegnemen om te gaan werken en méér uren te werken.

Collectieve stelsels vragen om blijvend onderhoud. Deze stelsels zoals in de zorg, in het onderwijs of voor de pensioenen moeten meebewegen met veranderende omstandigheden. Hierdoor kunnen publieke voorzieningen ook in de toekomst overeind blijven. Juist de komende periode, met voorzichtig economisch herstel, is het belangrijk om belemmeringen voor economische groei en werkgelegenheid weg te nemen.

De Miljoenennota 2015 laat kortom zien dat Nederland er structureel beter voorstaat, maar dat er nog veel te doen is om de werkgelegenheid op het niveau van vóór de crisis te brengen.

Werken

Voor de kwaliteit van de samenleving is het van groot belang dat mensen de kans krijgen maximaal mee te doen. Mensen moeten hun werk kunnen combineren met de zorg voor kinderen en in toenemende mate ook de zorg voor anderen in de omgeving. Het is aan werknemers, sociale partners en maatschappelijke organisaties om dit mogelijk te maken. Het is – zeker als het op uren en het combineren van werk en zorgtaken aankomt – een keuze die door individuen en huishoudens zelf wordt gemaakt. Deze keuze is niet los te zien van instituties. Keuzes worden gemaakt gegeven de kosten van kinderopvang, de lastendruk op arbeid en andere factoren, zoals de ‘regeldruk’ van het combineren van zorgtaken met arbeid. Wanneer bijvoorbeeld de opbrengst van meer uren werk stijgt of de kosten van kinderopvang afnemen kan dit resulteren in andere voorkeuren. Instituties zoals het wettelijk stelsel van verlofregelingen, toegankelijke kinderopvang, en school- en openingstijden dienen daarom zo weinig mogelijk arbeidsmarktbelemmeringen op te leggen. Kleine deeltijdbanen en niet werken zijn immers verspilling van talent. Het kabinet wil belemmeringen wegnemen om te gaan werken en méér uren te werken.

Onderwijs

Een goede kwaliteit van onderwijs en wetenschap draagt bij aan het genereren van kansen voor iedereen.

Goed onderwijs is cruciaal voor toekomstig verdienvermogen. Kabinetsbeleid zet in op meer kwaliteit van leraren, meer ontwikkelingsmogelijkheden voor leerlingen en meer uitdaging om uit te blinken.

 • Voor 2015 : Er is 115 miljoen euro beschikbaar voor lerarenbeurzen. Hiermee kunnen circa 15.000 leraren een bachelor- of masteropleiding volgen.
 • Daarnaast krijgen alle docenten een persoonlijk opleidingsbudget en tijd om zich te laten bijscholen.
 • Docenten gaan het ook merken in hun eigen portemonnee, want na jaren nullijn volgen hun salarissen in 2015 weer de ontwikkelingen in de markt.
 • In 2015 kunnen leerlingen de vermelding cum laude verdienen op hun eindexamendiploma. Vwo’ers krijgen de mogelijkheid hun opleiding in vijf jaar af te ronden.  Op steeds meer scholen wordt het mogelijk om individuele vakken op een hoger niveau af te ronden. Een havoleerling met een wiskundeknobbel kan dan wiskunde op vwo-niveau volgen bijvoorbeeld.
 • In het mbo is vanaf 2015 jaarlijks €25 miljoen gereserveerd voor een excellentieprogramma
 • Studievoorschot: De eerste vier cohorten studenten die met het studievoorschot te maken hebben, ontvangen na het afstuderen een tegemoetkoming in de vorm van een voucher van circa €2000 die ingezet kan worden voor bijscholing 5 tot 10 jaar na het afstuderen.
 • Het kabinet wil in 2015 samen met kennisinstellingen, bedrijven, maatschappelijke overheden en medeoverheden een wetenschapsagenda op te stellen

Gezinnen

 • Om de koopkracht van gezinnen met kinderen te ondersteunen, trekt het kabinet 160 miljoen euro extra uit voor het kindgebonden budget.
 • De kinderopvangtoeslag, die bij werkloosheid was nu maximaal drie maanden was, wordt een half jaar om ontslagen werknemers met kinderen langer de tijd te geven fulltime op zoek te gaan naar een nieuwe baan.

Zorg

 • Er komt volgend jaar 400 miljoen euro extra beschikbaar voor thuiszorg en jeugdzorg, om de invoeringsproblemen bij de decentralisatie te verkleinen. ?
 • De zorgverzekeringspremie gaat omhoog naar het niveau van 2013. De daling van 2014 (ongeveer een tientje per maand) zijn we dus weer kwijt. Let wel: dit is de rekenpremie. De verzekeraars bepalen zelf de hoogte van de premie. Dat gebeurt in november. 
 • Het eigen risico gaat met 15 euro omhoog naar 375 euro per jaar.
 • Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp.
 • De zorgtoeslag voor mensen met de laagste inkomens gaat omhoog, de toeslag voor mensen met wat meer inkomen wordt juist minder naarmate het inkomen hoger wordt.

 

Bron: RTL nieuws

terug