Missie & Visie

Missie

Stichting Voor Werkende Ouders streeft ernaar de combinatie werk-zorg makkelijker te maken door de juiste voorwaarden te scheppen in de hoop dat we ooit overbodig worden en onszelf op kunnen heffen. 

De doelstellingen van Stichting Voor Werkende Ouders zijn als volgt samen te vatten:

  1. Het creëren van een maatschappijbreed draagvlak voor het combineren van werk en zorg;
  2. Het realiseren van optimale voorwaarden voor het combineren van werk en gezin.

Wij pleiten voor;

1. Goede voorwaarden om werk en zorg te combineren.

2. Goed onderwijs en kinderopvangvoorzieningen.

3. Goede informatievoorziening.

4. Goede rolverdeling tussen partners.

5. Goede voorzieningen.

 

Stichting Voor Werkende Ouders onderneemt in dit kader de volgende vier hoofdactiviteiten:

  1. Belangenbehartiging voor ouders
  2. Kennisdeling
  3. Ondersteuning van werkende ouders in hun combinatie werk-zorg
  4. Onderzoek

Visie

Over enkele jaren zullen de effecten van de vergrijzing zich ten volle manifesteren. Dat betekent dat er veel druk komt te liggen op de schouders van de beroepsbevolking. Naast de zorg voor kinderen zal in toenemende mate ook de zorg voor ouderen bij hen komen te liggen.

Om desondanks de aanwezige arbeidscapaciteit optimaal te kunnen benutten en tegelijkertijd de juiste zorg te kunnen garanderen, zal een aantal veranderingen nú al ingezet moeten worden: ouders moeten in staat worden gesteld werk- en zorgtaken zonder kunst- en vliegwerk goed te combineren. Hiervoor zijn veranderingen nodig van sociaal-maatschappelijke, sociaal- economische en organisatorische aard die:

  • de kwaliteit van de zorg bevorderen,
  • financiële onafhankelijkheid van individuele ouders faciliteren,
  • het welzijn van kinderen en ouderen ten goede komen
  • en een ernstig tekort op de arbeidsmarkt voorkomen.

Dit alles begint bij anders denken, door zowel overheid, bedrijven en instellingen, als ouders zelf. Stichting voor Werkende Ouders zet zich in om díe voorwaarden te scheppen, die ervoor zorgen dat onze kinderen straks niet het kind van de rekening worden.

Wil je meer weten over wat we dan belangrijk vinden en wat we eraan doen bij onze speerpunten en bij onze projecten.

In onze statuten ligt alles vastgelegd.