Gezocht: ouders die willen meepraten

datum

We zijn op zoek naar ouders die willen meepraten over adviesrechten & ouderbetrokkenheid in de kinderopvang en peuterspeelzalen. Wat is de meerwaarde van medezeggenschap? Hoe kan adviesrecht vorm krijgen bij gebrek aan een oudercommissie? Praat en denk mee, meld u aan voor ons rondetafelgesprek ‘alternatieve ouderraadpleging’.

Januari 2016 is de 'Wet versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen' in werking getreden. In deze wet is onder andere vastgelegd dat er onder bepaalde voorwaarden, alternatieve ouderraadpleging mag plaatsvinden. Die voorwaarden zijn: 1) de kinderopvangorganisatie heeft zich voldoende ingespannen om een oudercommissie te vormen, maar zonder succes en 2) het betreft een kleine opvangorganisatie*.

Wat is ‘alternatieve ouderraadpleging’ en waar moet het aan voldoen? Daarover is in de wet niets vastgelegd. BOinK gaat, met financiële steun van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. deze vragen beantwoorden.

De ervaringen en behoeften van ouders, houders, toezichthouders en handhavers worden in kaart gebracht. Ook zullen we informatie inwinnen bij experts op het gebied van adviesrecht en medezeggenschap. Deze input gebruiken we voor de invulling van alternatieve ouderraadpleging.

We zijn op zoek naar ouders die met ons en andere ouders in gesprek willen over hoe ouders hun adviesrecht kunnen uitoefenen zonder dat zij in een oudercommissie zitten. Wilt u uw ervaringen delen en behoeften kenbaar maken of heeft u tips? Meld u dan aan.

Er zijn twee avonden gepland: op 23 februari in Den Bosch en op 27 februari in Amersfoort. Beide avonden duren van 20.00 tot 22.00 uur.  

Aanmelden

Meer informatie over het project Alternatieve Ouderraadpleging.

Vragen? Mail naar 

 

*Onder kleine opvangorganisatie wordt verstaan: locaties waar maximaal vijftig kinderen gebruik van maken. Of in geval van een gastouderbureau;  er zijn maximaal vijftig aangesloten gastouders.Overigens moet de houder van een kinderopvangorganisatie zich altijd blijven inspannen om een oudercommissie te vormen of ouders de gelegenheid bieden om deze te vormen.

terug